آیین نامه انضباطی

1-همراه داشتن کارت عضویت جهت تردد در اماکن منتسب به شرکت جانسو الزامی می باشد.

2-رعایت نظم و انضباط وپایبندی به اصول اخلاقی در شرکت جانسو الزامی می باشد .

3-رعایت حجاب و عفاف اسلامی الزامی است و استفاده ازهرگونه پوشش نا مناسب ،دور از شان و منزلت مدیران فروش شرکت جانسو می باشد.

4-هرگونه بحث و مذاکره اعم از سیاسی و غیر سیاسی خارج از وظایف سازمانی در اماکن شرکت جانسو ممنوع می باشد.

5-هر عضو موظف است در معرفی سازمان وجذب افراد صرفا در مورد نقاط قوت ،امکانات و برنامه های شرکت و سازمان خود بحث نماید وبحث و ایراد و بزرگ نمایی مشکلات شرکتها ی دیگر ممنوع می باشد.

6-استعمال هرگونه مواد ممنوعه اعم از مخدر،اعتیاد آور ، توهم زا ، مسکرات و مشروبات الکلی درحریم اماکن منتسب به شرکت جانسو و اطراف واکناف آن و یا حضور در حالت تحت تاثیر این مواد در مکانهای مذکورممنوع بوده و مرتکب به آن ضمن لغو جایگاه به مراجع قضایی و انتظامی تحویل خواهد شد.

7-استعمال دخانیات در داخل و اطراف اماکن و دفاتر جانسوتا شعاع 500 متری ممنوع بوده و درصورت مشاهده از فرد خاطی بار اول تعهد کتبی اخذ وچنانچه تکرارنماید یک ماه تعلیق بدون پورسانت در مورد وی اعمال می شود

8-تجمع افراد در شعاع 500 متری بیرون دفاتر و اماکن مربوط به شرکت ممنوع ودرصورت مشاهده بار اول تعهد کتبی و اگر تکرار شود یک ماه تعلیق بدون پورسانت خواهند شد..

9-هر گونه ایجاد مزاحمت بر دیگران و حریم خصوصی آنان اعم از حقیقی و مجازی و رفتارهای منجر به نارضایتی و ایجاد فضاهای فشار و رعب و وحشت در حریم جانسو و معابر وخیابانهای منتهی به اماکن ودفاتر شرکت جانسو ممنوع بوده و مرتکبین آن شش ماه تعلیق بدون پورسانت خواهند شد.

10-احترام به شخصیت افراد در شرکت جانسو الزامی است وتعرض بر افراد،برقراری روابط نامشروع و ایجاد فضاهای ناامن و غیر اخلاقی در این شرکت ممنوع بوده و مرتکبین آن شش ماه تعلیق بدون پورسانت خواهند شد.

11-هر عضو جانسو فقط می تواند یک جایگاه داشته باشد لذا در صورت ثبت جایگاه اضافه(انتظار) بنام هریک از اعضای خانواده یا هرشخص دیگری بدون فعالیت وصرفا جهت دریافت پورسانت،جایگاه اصلی به مدت شش ماه تعلیق بدون پورسانت و جایگاه اضافه حذف خواهد شد.

12-جایگاه عضوی که دو ماه متوالی فعالیت ننماید حذف خواهد شد.

13-شیفت کردن و جابجایی اعضا در شرکت جانسو ممنوع ودر صورت تخلف احکام زیر در مورد متخلف جاری خواهد شد:

1-13-شیفت شونده و شیفت کننده هرکدام شش ماه تعلیق بدون پورسانت.

2-13-یک سطح بالاتر از شیفت کننده 4ماه تعلیق بدون پورسانت.

3-13-دو سطح بالاتر از شیفت کننده 2 ماه تعلیق بدون پورسانت.

4-13-چنانچه جابجایی عضو با موافقت شورا انجام شود کد ملی وی به مدت یک ماه قفل خواهد بود.

14-هرگونه فروش اجباری در شرکت جانسو ممنوع می باشد و در مورد افرادی که به هر طریقی مبادرت به فروش اجباری نمایند احکام زیر اجرا خواهد شد:

1-14-عضو اجبارکننده یا اغوا کننده 3 ماه تعلیق بدون پورسانت.

2-14-یک سطح بالاتر از اجبارکننده 2 ماه تعلیق بدون پورسانت.

3-14-دو سطح بالاتر از اجبار کننده یکماه تعلیق بدون پورسانت.

15-در صورت سوء استفاده هر یک از اعضای شورا و اعضای تیم وی از عنوان "شورا" برای پیشبرد اهداف خود از عضویت شورا خارج و شش ماه بدون پورسانت تعلیق خواهد شد.

16-تمام احکام صادره بر مبنای این آیین نامه برای اعضای شورا دو برابر جزای اعضای دیگر خواد بود.

17-داشتن جایگاه برای کارمندان شرکت ممنوع می باشدو در صورت ثبت عضویت هریک از کارکنان بنام خود یا دیگر بستگان ،جایگاه مزبور لغو وبا کارمند خاطی توسط مدیریت شرکت برخورد قاطع و اخراج خواهد شد.

18-چنانچه احدی از لیدرهای شرکت از کارمندان رسمی و قراردادی شرکت در زیر مجموعه خود تحت هر نامی به عنوان بازاریاب ثبت نام نماید مقررات شیفت در مورد وی اجرا خواهد شد.

19- مطابق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی،  بازاریابان حق تشکیل جلسات وگردهمایی به‌منظور معرفی کار، پیگیری، تشریح طرح سوددهی، توضیح مبانی و مفاهیم فعالان بازاریابی شبکه‌ای، معرفی محصول، کاتالوگ و … در خارج از شعب دارای مجوز شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای راندارند.

لذا هرگونه برگزاری جلسات گردهمایی با موضوعات مرتبط با بازاریابی شبکه‌ای در اماکن عمومی بدون مجوز نظیر پارک‌ها از نظر سازمان وزارت صنعت معدن و شرکت جانسو غیرمجاز بوده ونیز شرکت جانسو از افراد خاطی شکا یت به صورت قانونی انجام داده و علاوه بر آن  منجر به یک  ماه تعلیق توسط این شرکت خواهدشد.

20- هر گونه ، شایعه پراکنی و تهمت و افترا و منفی دادن و آفر دادن به نیروهای جدید برای جذب آنها در شرکت جانسو 2 ماه تعلیق را در پیش دارد.

21-  هرگونه شایعه پرا کنی ، تهمت و منفی دادن بازاریابان و شرکت توسط بازاریابان جانسو تخلف محسوب می شود و3ماه تعلیق و تا حد لغو جایگاه پیش می رود لطفا اگر مشکلی در مجموعه دیده شد فقط و فقط با اعضای شورا در میان بگذارید و از شایعه پراکنی در بین بازاریابان دیگر جداً خود داری کنید که عواقب سنگینی در بر خواهد داشت.