قوانین و مقررات بازاریابی شبکه ای و شرکت جانسو

دانلود عنوان
دانلود نمونه قرارداد بازاریابان
دانلود فایل صوتی قوانین و مقررات
دانلود قانون نظام صنفی در 9 فصل
دانلود مقررات بازپس گیری
دانلود انطباق فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای با مقررات قانون نظام صنفی
دانلود منشور اخلاقی
دانلود آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی
دانلود آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب ونحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی