فستیوال پاییزه

جوایز ی که در این فستیوال ارائه می شود به شرح زیر می باشد:

فروشندگان برتر

  • نفر 1 فروشند گان برتر آذر ماه:  5 عدد سکه
  • نفر 2 فروشندگان برتر آذر ماه 3 سکه
  • نفر 3 فروشندگان برتر آذر ماه 2 عدد سکه
  • نفر 4 تا نفر 14 فروشندگان برتر آذر ماه 1 عدد سکه
  •  نفر 15 تا 55 فروشندگان برتر آذر ماه نفری یک نیم سکه
  •  

پورسانت بگیران برتر

  • 20 نفر از پورسانت بگیران برتر  جائیزه ویژه و بسیار ارزشمند!

 

  شبکه سازان برتر

  • بازاریابانی که از 96/7/1 در سایت جانسو ثبت نام کرده اند، و از ابتدای آذر ماه  (96/9/1) تا (96/9/30) حداقل 10 ورودی جدید داشته باشند و حداکثر 50% از ورودی های جدید در دست قوی باشد و هر کدام از ورودی های جدید حداقل 500 هزار تومان (با احتساب ضریب کالا) خرید زده باشند. جوایز شبکه سازان برتر 1 سکه می باشد.